Үндсэн контент руу шилжих

Шийдвэр гаргалтанд санхүүгийн мэдээллийг ашиглах нь

Шийдвэр гаргалтанд санхүүгийн мэдээллийг ашиглах нь

Шийдвэр гаргалтанд санхүүгийн мэдээллийг ашиглах ньСанхүү Эдийн Засгийн Их Сургууль
Хичээлд элсэх

Хичээлийн тухай

Үр дүн, үйл явцын гүйцэтгэл бүхэн тоогоор хэмжигддэг, тэгвэл тэдгээр тоог хэрхэн зөв тайлж уншин, богино болон урт хугацааны шийдвэр гаргалтанд хэрхэн ашиглах вэ?

Хичээлээр сурах зүйлс

Үр дүн, үйл явцын гүйцэтгэл бүхэн тоогоор хэмжигддэг, тэгвэл тэдгээр тоог хэрхэн зөв тайлж уншин, богино болон урт хугацааны шийдвэр гаргалтанд хэрхэн ашиглах вэ?

  1. Хичээлийн дугаар

    SGS
  2. Төлбөр

    20000
Элсэх